Geološke i pedološke karakteristike

Veliki dio prostora općine izgrađuju paleozijski škriljci, subgrauvakni pješčari, rožnaci mermerisani i škriljani krečnjaci i slične stijene. Čvrste stijene, dosta otporne na procese površinskog trošenja u geomorfološkom smislu izgrađuju terene strmijih padina i neujednačene debljine pokrivača. Škriljci su planparalelnog rasporeda minerala, raspadaju se u listastu i iverastu drobinu, dosta su kruti i trošni. Pješčari daju pretežno pjeskovito-ilovačast rezidijum, sklon eroziji I ove stijene su vodopropusne. Karbonati su tektonski ispucali i oštećeni, pretežno dobro vodopropusni, a po površini se raspadaju u pokrivače olivačastog tipa debljine 2-3 metra.

Veliki dio prostora izgrađuju permotrijaske stijene i gornjopermiske: krečnjaci, konglomerati, breče, pješčari, liditi, dolomitični krečnjaci , gips. Preovladavaju čvrste stijene dosta otporne na procese površinskog trošenja, a u geomorfološkom smislu izgrađuju terene strmijih padina i neujednačene debljine pokrivača. Ove  stijene su različito vodopropusne. Izgrađuju pretežno stabilne terene.

Zastupljeni su klasični sedimenti donjeg trijasa. To su najčešće trošne škriljane-pješčarsko-liskunovite stijene crvene, ljubičaste, smeđe.

Proluvijalni sedimenti javljaju se na prostorima male površine u vidu poluvijalnih konusa ili zastora preko aluvijalnih sedimenata uz korito Prače, u donjem toku ili uz ušća potoka, kao i uz korita potoka. Ove naslage su nastale radom potočno-bujičnih tokova koji se povremeno javljaju. Izgrađeni su od drobine, pijeska, blokova i alevrita, mjestimično sadrže i organsko tlo, ogranske gline i muljeve.

Siparišni materijali se nalaze na svim strmim planinskim padinama.

Duž Prače i njenih pritoka formirane su aluvijalne zaravni malog teritorijalnog rasprostranjenja. Zastupljeni su šljunkovima, pijeskovima i glinama. Koritni sedimenti u koritu rijeke Prače su pretežno šljunkoviti.

Na području općine zastupljena su zemljišta iz klase kambičnih (kiselo smeđe tlo-distrični kambisol, eutrično smeđe tlo, kalkokambisol-smeđe tlo na krečnjacima i dolomitima) i humusno akumulativnih zemljišta (rankeri, rendzine, smeđa tla na krečnjaku i dolomitu) i zemljište iz klase fluvijalnih zemljišta (aluvijalna zemljišta ili recentni riječni nanosi-fluvisoli koja se javljaju u dolini rijeke Prače).