Hidrološke karakteristike

Vode ne području općine odvodi rijeka Prača koja I ako siromašna vodom usljed većih padavina i topljenja snijega sa okolnih planina ( Jahorina i Romanija) poprimi karakteristike bujičastog toka.

Pritoke i potoci: Mahalski, Dragosin, Alatin, Šaškovac, Bajatski, Baranski, Vinčica, Deminaci i Čemernica ulijevaju se u rijeku Praču s lijeve i desne strane povečavajući njen vodostaj.

Područje Općine nema vodenih akumulacija u slivnom dijelu rijeke Prače i nekarakterišu je podzemne vode, te nema prijetnji od izbijanja istih. Rijeka Prača ima jedan od najvećih slivova u BiH, izvire na 1.280 metara nadmorske visine, a na izlazu sa područja općine Pale FBiH nadmorska visina joj je 639 m.