Nadležnosti

Nadležnosti Općinskog načelnika

Općinski načelnik kao nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Općine, u okviru svoje nadležnosti:

1. predstavlja i zastupa Općinu,

2. osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,

3. podnosi prijedlog budžeta Općine Općinskom vijeću,

4. odgovoran je za izvršavanje budžeta Općine,

5. obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad,

6. donosi akte iz svoje nadležnosti,

7. predlaže odluke i druge akte Općinskom vijeću,

8. obezbjeđuje izradu i Općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

9.  provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća,

10.izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini,

11.utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Općine,

12.donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi,

13.realizira saradnju Općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

14. podnosi izvještaj Općinskom vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim   aktivnostima,

15. odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom,

16. brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihovog efikasnijeg rada,

17. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukom Općinskog vijeća,

18. brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada,

19. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i ovim statutom.