Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom.

 Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:

 • donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom glasova;
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine;
 • donosi budžet Općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta kao i odluku o privremenom finansiranju u skladu sa zakonom;
 • utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno ostvarivanje;
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
 • donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva u skladu sa zakonom;
 • donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljiša;
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
 • donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organizovanja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;
 • donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
 • donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine;
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;
 • bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća;
 • osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava njihove članove;
 • imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daje saglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano;
 • osniva stručnu službu Općinskog vijeća;
 • osniva preduzeća i ustanove i druga pravna lica za obavljanje komunalnih, društvenih, privrednih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa Statutom;
 • razmatra godišnji izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima Općinskog načelnika;
 • pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika;
 • ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava finansijska sredstava za  unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama       stanovništva i  mogućnostima Općine;
 • donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;
 • analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim organima;
 • utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike u skladu sa zakonom;
 • donosi Poslovnik o svome radu;
 • donosi plan odbrane Općine i svoj plan odbrane;
 • utvrđuje koeficijente za obračun plaća za: Općinskog načelnika, Predsjedavajućem Općinskog vijeća, državne službenike i namještenike u Općinskom organu državne službe i Stručnoj službi Općinskog vijeća, Općinskog pravobranioca i zamjenika Općinskog pravobranioca i državne službenike i namještenike u Općinskom pravobranilaštvu;
 • te obavljanja i druge poslove utvrđene Statutom i zakonom.

Rad Općinskog vijeća je javan. Izuzetno, Općinsko vijeće može odlučiti da određena pitanja razmatra bez prisustva javnosti.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja vijećnika, osim u slučajevima propisanim ovim Statutom.

Statut Općine, odluku o osnivanju, odnosno ukidanju mjesne zajednice, odluku o višegodišnjem zaduživanju Općine, te odluku o prenošenju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja izabranih vijećnika.

Predsjedavajući Općinskog vijeća

Predsjedavajući Općinskog vijeća  ima slijedeće ovlasti i zadatke:

 • predstavlja Vijeće,
 • učestvuje u pripremi, saziva i predsjedava sjednicama Vijeća,
 • pokreće inicijative za razmatranje pitanja iz djelokruga Vijeća,
 • stara se o realizaciji Programa rada Vijeća,
 • stara se o primjeni Poslovnika Vijeća,
 • vodi brigu o odnosima i saradnji Vijeća i načelnika Općine i drugim općinskim organima i institucijama,
 • potpisuje akta koja donosi Vijeće,
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim propisima.

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća zamjenjuje predsjedavajućeg Vijeća kad je on spriječen u obavljanju svojih poslova.

U slučaju spriječenosti zamjenika predsjedavajućeg Vijeća, predsjedavajućeg Vijeća zamjenjuje vijećnik kojeg odredi Vijeće.

U izvršavanju nadležnosti iz Člana 22. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, predsjedavajući Vijeća vrši  konsultacije sa zamjenikom predsjedavajućeg.

Općinski vijećnik

Vijećnik vrši svoju dužnost prema svom slobodnom uvjerenju, a na dobrobit svih građana Općine.

Vijećnik se u javnom životu treba ponašati u skladu sa Etičkim kodeksom vijećnika koji donosi vijeće.

Vijećnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi Općinsko vijeće.

Mandat vijećnika je četiri godine.

Mandat vijećnika prestaje u slučajevima utvrđenim Izbornim zakonom BiH.

Općinski vijećnika dužan je podnijeti ostavku na svaku od nespojivih funkcija u skladu sa posebnim zakonom, prije preuzimanja mandata vijećnika.

Općinsko vijeće će donijeti odluku o prestanku mandata zbog sukoba interesa općinskom vijećniku  koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obavljanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom.

Općinski vijećnici imaju, u skladu sa općinskom odlukom, pravo na naknadu i naknadu troškova, koji su nastali u vezi sa radom u Općinskom vijeću.

U vršenju svoje dužnosti, vijećnik ima pravo naročito:

 • predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz njegovog djelokruga,
 • izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća,
 • biti birani u radna tijela Općinskog vijeća,
 • postavljati pitanja Općinskom načelniku, Općinskim službama, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Općina ili obavljaju poslove od javnog interesa a imaju sjedište u Općini,
 • tražiti i dobivati podatke od organa Općine i drugih općinskih pravnih subjekata, te koristiti se njihovim stručnim i tehničkim uslugama potrebnim za obavljanje poslova općinskog vijećnika,
 • kroz pokretanje rasprava i inicijativa brinuti se o ostvarivanju potreba građana, mjesnih zajednica i Općine.

Ostala prava i dužnosti općinskih vijećnika utvrđuju se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Stalna  i povremena radna tjela

Općinsko vijeće osniva stalna  i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća razmatraju nacrte i prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća i o kojima daju mišljenja i prijedloge.

Stalna radna tijela su:

 • Komisija za izbor i imenovanje, predstavke i pritužbe,
 • Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama,
 • Komisija za odlikovanja i priznanja,
 • Komisija za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca,
 • Komisija za Statut i propise i mandatsko-imunitetska pitanja,
 • Općinska izborna komisija;
 • Komisija za budžet,
 • Komisija za jednakopravnost spolova;
 • Etička komisija časti,

Saglasnost na imenovanje i razrješenje članova Općinske izborne komisije daje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Povremena radna tijela osnivaju se radi razmatranja ili stručne obrade pojedinog pitanja odnosno izrade prijedloga pojedinih akata (savjeti, odbori i radne grupe i komisije).

Sastav, broj članova, djelokrug rada radnih tijela iz stava 2 i 3. ovog člana utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Prilikom imenovanja članova stalnih i povremenih radnih tijela Općinsko vijeće će voditi računa da sastav tijela osigura ravnopravnu zastupljenost spolova u skladu sa zakonom.