Socijalna zaštita stanovnika

Stalno suočavanje sa opadanjem broja stanovnika, broja nezaposlenih i porastom broja penzionera je problem s kojim se susreće i općina Pale FBiH.

Povećanje broja stanovnika u urbanoj sredini s jedne strane i velika udaljenost mjesnih zajednica i sela s druge strane su faktori koji imaju negativan uticaj na ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

Socijalnu zaštitu stanovništvo, odnosno korisnici ostvaruju putem tri institucije:

– JU ” Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona” Goražde, koji svojom
djelatnošću pokriva oblast socijalnog rada, socijalne i porodične zaštite,
– isplatu naknade za dječiji dodatak-34 korisnika (89 djece),
– nadoknada porodiljama u trajanju od godinu dana(0 u radnom odnosu i 7 na birou)
– jednokratna pomoć porodiljama(oko 2 mjesečno)
– hrana za novorođenče u trajanju od 6 mjeseci( oko 3 mjesečno)
– subvencije za boravak djece u vrtiću ( 0 korisnika)
– civilne žrtve rata ( 3 lična i 0 korisnika porodična invalidnina),
– porodilje novčana nadoknada na treće dijete 13 korisnika
– tuđa njega i pomoć i neratni invalidi 19.

Općinska služba za privredu, društvene djelatnosti, budžet, finansije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu koja omogućava ostvarivanje prava, odnosno:

– Snošenje troškova sahrane i dženaze za lica u stanju socijalne potrebe,
– Subvencioniranje troškova električne energije i komunalnih usluga za lica u stanju socijalne potrebe
– Podjela paketa hrane i higijenskih potrebština
– Jednokratne novčane pomoći za socijalno ugrožene.

Općinska organizacija Crvenog križa koja organiziranjem dobrovoljnog davanja krvi, prikupljanjem i podjelom paketa sa hranom i odjećom, podjelom ortopedskih pomagala, kućnom njegom i sl. pruža pomoć ugroženim kategorijama stanovništva, kao što su penzioneri, samohrane majke i nezaposleni.

Federalnim, odnosno Kantonalnim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom, prava koje pojedine kategorije stanovništva ostvaruju finansiraju se iz budžeta Kantona Goražde ( resornog Ministarstva), a realizuju se preko naprijed navedenih službi.

Pored navedenog , svake godine u budžetu Općine, na osnovu Odluke i Pravilnika koje je donijelo Općinsko Vijeće, planiraju se(izdvajaju) sredstva u visini cca. 40.000 KM za novčanu pomoć namjenjenu prvenstveno za liječenje i teško materijalno stanje u porodici.

Teška ekonomska situacija je, posebno u posljednjih nekoliko godina, dovela do porasta slučajeva nasilja u porodici, porast uživalaca alkohola i drugih opojnih sredstava.

Na području općine Pale FBiH registrirana su djeca sa umanjenim sposobnostima koja su uključena u redovan proces odgoja i obrazovanja. Djeca iste hronološke dobi su uključena u proces Inkluzije radi njihove zajedničeke igre, druženja i uečnja. Tada ta djeca imaju jednake mogućnosti u razvoju svojih tjelesnih, emocionalnih, društvenih i drugih sposobnosti. Inkluzija omogućava djeci s umanjenim sposobnostima mogućnost za promatranje, imitiranje i doticaje sa djecom koja su normalno razvijena.

Ekonomska situacija i postojeći sistem socijalne zaštite onemogućava potpuno ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu velikog broja stanovnika Općine. Nedostatak sveobuhvatne procjene socijalnog statusa i potrebe građana, zastario pravni okvir, ograničena sredstva za socijalnu zaštitu, u znatnoj mjeri, utiču na neostvarivanje ili djelimično ostvarivanje socijalne sigurnosti.
Izdvajanjem većih sredstava, boljom koordinacijom subjekata koji se bave ovim problemima, kvalitetnijim radom na terenu, rješavanjem ove problematike na državnom nivou, stanje u ovoj oblasti bi se znatno unaprijedilo.