Udruženja

UDRUŽENJA I FONDACIJE

Uslovi i postupak za osnivanje, unutrašnju organizaciju, registraciju, prestanak rada udruženja i fondacije, kao i druga pitanja od značaja za slobodno i dobrovoljno udruživanje građana i pravnih lica regulisano je zakonima o udruženjima i fondacija, zavisno od područja djelovanja.

  • Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine(«Službeni Glasnik BiH» broj 32/01)
  • Zakon o izmjeni Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ( “Službeni glasnik BiH” broj 42/03)
  • Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija BiH i stranih međunarodnih udruženja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija.(“Službeni Glasnik BiH” broj 9/02)
  • Zakon o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine(“Službene novine Federacije BiH”broj 45/02)
  • Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija i stranih i međunarodnih nevladinih organizacija (“Službene novine Federacije BiH”broj 61/02)
  • Udruženje i fondaciju mogu osnovati najmanje tri fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine ili u njoj imaju boravište, ili tri pravna lica registrovana u BiH.

Udruženje i fondacija se osniva na osnivačkoj skupštini na kojoj se donosi:

• osnivački akt
• statut
• imenuju organe upravljanja

Zahtjev za upis u registar udruženja i fondacija podnosi se na propisanom obrascu nadležnom organu za registraciju.
Upisom u registar kod nadležnog ministarstva, udruženje i fondacija stiče svojstvo pravnog lica.

UDRUŽENJE I FONDACIJE UPISUJU SE U REGISTAR u zavisnosti od područja djelovanja:

  • Na području Bosne i Hercegovine – kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Obala Kulina Bana 1, Sarajevo
  • Na području Federacije Bosne i Hercegovine – kod Federalnog Ministarstva pravde, Valtera Perića 1, Sarajevo
  • Na području BPK-a Goražde – kod Ministarstva za pravosuđe, upravu I radne odnose BPK-a Goražde, Višegradska 2, Goražde.
R.B. NAZIV UDRUŽENJA ADRESA TELEFON KONTAK OSOBA
1. Fudbalski klub “Jahorina”Prača Himze Sablje br.33 061/891-295 Ismet Jahić
2. USRD “Toplik” Prača Trg Kemala Keme Hrvo br.1 Esad Sipović
3. LD “ Dr. Zahid Čaušević” Prača 062/134-226 Ibrahim Komarica
4. Udruženje demobilisanih boraca AR BiH općine Pale FBiH Trg Kemala Keme Hrvo br.1 063/891-331 Memsud Ćutuk
5. Udruženje mladih općine Pale – Prača Hrenovica bb 061/330-839 Nisad Crnčalo
6. Karate klub “Maii” Prača Himze Sablje br.33 6 Memsud Ćutuk
7. Općinska organizacija “Merhamet”Prača Himze Sabelje br.33 038/799-100 Sulejman Omerović
8. Udruženje žena za ruralni razvoj općine Pale-Prača Himze Sablje br.33 062/829-768 Aida Crnčalo
9. Crveni križ općine Pale FBiH Himze Sablje br.33 062/139-919 Jasmin Ferhatović
10. Udruženje ljubitelja prirode Palić Pale FBiH Magistralni put bb 062/256-778 Rijad Palić
11. Udruženje penzionera  općine Pale FBiH Džemal Omerović

 

OSTALE ORGANIZACIJE CIVILNIG DRUŠTAVA U OPĆINI PALE FBIH

1 Udruženje pčelara “Zlatna Dolina”
2. KUD “ Rasim Imširović” Prača Himze Sablje br.33 061/136-981 Ramiz Aganović
Share