UPLATE – DEPOZITNI RAČUN

Depozitni račun Općine Pale broj: 1011400078109024, otvoren kod Privredne banke, općina 136, sa pozivom na broj (0000000000), budžetska organizacija (0000000), koja je obračunata u skladu sa članom 2. tarifnim brojem 70. Zakona o administrativnim taksama („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj 13/12 i 12/15)

Vrsta prihoda:

  • 721122 Prihodi od iznajmljivanja imovine – poslovni prostori
  • 721129 Prihodi od iznajmljivanja imovine – stanovi
  • 722131 Općinske administrativne takse
  • 722321 Općinske komunalne takse
  • 722322 Ostale komunalne naknade na istaknutu firmu
  • 722329 Ostale komunalne naknade
  • 722435 Naknada po osnovu prirodne pogodnosti -renta
  • 733436 Naknada po osnovu pregleda građevinskih objekata
  • 722454 Naknada za korištenje državnih šuma
  • 722515 Naknada za korištenje premjera i katastra
  • 722516 Naknada usluga iz oblasti premjera i katastra
  • 722631 Prihodi od pružanja usluga
Share