Komunalna infrastruktura

Općine Pale FBIH je locirana na sjeveroistoku Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. Zauzima površinu od 110 km2. Locirana je na nadmorskoj visini od 701 m do 1.445 m. Izuzetno je bogata izvorima pitke vode.
Gravitacionim sistemom izgrađeni su vodovodi za naselja Prača i Hrenovica gdje je vodom snadbjeveno 80 % od ukupnog broja stanovništva, a koji je lociran u najvećim naseljima Prača i Hrenovica. Ostali dio stanovništva se snadbjeva iz lokalnih izvorišta i malih vodovodnih sistema. Tu se uglavnom radi o seoskim naseljim.

Naselje Prača ima izgrađen sistem odvodnje otpadnih voda. Radi se na rješavanju investicije ugradnje postrojenja za tretman otpadnih voda, dok je za naselje Hrenovica izrađen glavni projekat kanalizacione mreže. Seoska domaćinstva imaju izgrađene septičke jame. Posjeduje obilje plodnog poljoprivrednog zemljišta uz obale rijeke Prače. Izuzetno je bogata šumom.

Graniči sa opštinama Pale RS, Rogatica RS, Istočno Goražde RS, Goražde FBIH i Foča FBIH. Kroz područje općine Pale protiče rijeka Prača ukupnom dužinom 25 KM. Kroz teritoriju općine protiču još i pritoke rijeke Prače i to Kamenička rijeka u dužini od 1000 metara, Brdarički potok cijelim tokom, Toplik cijelim tokom, Vinčica u dužini od 1500 metara, Baranski potok cijelim tokom i Čemernica cijelim tokom.

Na teritoriji općine Pale je zastupljena kontinentalna klima sa kratkim zimama i dužim toplim godišnjim dobima i ljetom.