Nadležnosti mjesnih zajednica

Mjesna zajednica je nadležna za iniciranje poslova koji neposredno utiču na svakodnevne potrebe, život i rad građana, kao što su:

 •  izgradnja i održavanje puteva, kanalizacije, vodovoda i drugih komunalnih   potreba,
 • uređenje naselja, izgradnja i održavanje parkova, nasada, dječijih igrališta, sportskih objekata i slično,
 • čišćenje javnih površina, odvoz smeća, odvođenje atmosverskih voda i zaštita okoliša,
 • ima prava i dužnosti da solidarno zadovoljava potrebe građana od zajedničkog interesa na području mjesne zajednice,
 • Statut mjesne zajednice,
 • građani neposredno tajnim glasanjem biraju članove savjeta mjesne zajednice,
 • na Zboru se građani informišu o pitanjima o kojima je raspravljao Savjet mjesne zajednice,
 • građani učestvuju u javnoj raspravi i daju mišljenja i prijedloge na Nacrt Programa rada Općinskog vijeća, Statuta i Budžeta Općine,
 • učestvuju u javnoj raspravi i daju mišljenja i prijedloge na Nacrte razvojinih   planova Općine (plan prostornog uređenja, urbanistički plan i provedbene   planove (regulacioni plan i urbanistički projekat) na području mjesne zajednice,
 • pokreću inicijative i učestvuju u raspravama za razvoj poljoprivrede,
 • pokreću inicijative i učestvuju u raspravama za razvoj privrede i otvaranje  malih obrta,
 • sarađuje sa organizacijama koje se bave vaspitanjem, obrazovanjem, zdravstvenom zaštitom, centrom za socijalni rad, prosvjetom, kulturom, kao i   drugim organizacijama, o organizovanju i provođenju njihovih akcija,
 • mogu organizovati i preduzimati mjere i aktivnosti za osnivanje kulturnoumjetničkih društava, društva za fizičko vaspitanje, sport i rekreaciju i klubove mladih.- preduzimaju mjere za ostvarivanje planova civilne zaštite, a naročito u   uslovima elementarnih nepogoda, u skladu sa važećim propisima,
 • organizuje i sprovodi pripreme za odbranu, zaštitu i rad u uslovima neposredne ratne opasnosti i rata u skladu sa važećim propisima,
 • inicira i sva pitanja od interesa za građne,
 • vrši i druge poslove od zajedničkog interesa utvrđene zakonom, Satutom   Općine i ovim Statutom.