OV Pale FBiH izglasalo umanjenje paušala

28.01.2021.- Na danas održanoj sjednici Općinskog vijeća Pale, vijećnici su sa devet glasova za i dva protiv usvojili Prijedlog da naknade vijećnicima, kao i sekretaru Općinskog vijeća iznose 230 KM umjesto dosadašnjih 250 KM.

Na samom početku, prilikom usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice vijećnica SDP-a Ilmana Imširović iznijela je primjedbe na zapisnik, a koje se odnose na raspravu o budžetu.

Vijeće je usvojilo Plan rada Općinskog vijeća za 2021. godinu, Odluku o utvrđivanju prosječne cijene jednog metra kvadratnog izgrađenog stambenog prostora za 2021. godinu na području Općine Pale, kao i Odluku o utvrđivanju naknade za dodijeljeno građevinsko i ostalo zemljište društvene svojine, naknade za korištenje građevinskog i ostalog zemljišta i naknade za korištenje izgrađenog i ostalog građevinskog zemljišta (rente) na kojem postoji pravo svojine za 2021. godinu.

Odluka o isplati jednokratnih novčanih naknada za djecu rođenu u 2021. godini u iznosu od 400 KM naišla je na podršku svih vijećnika Općinskog vijeća Pale. Također je usvojena i Odluka o utvrđivanju stimulacije za pokretanje obrta u 2021. godini.

Na sjednici je usvojena i Odluku a provođenju izbora za savjete mjesnih zajednica u općini, te određen termin njihove provedbe na dan 19.02.2021.godine. Na Prijedlog Kluba SDA imenovana je Komisija za provedbu izbora i to za MZ Prača, u sastavu: Jusuf Čolo – predsjednik, Elvedina Prljača – član i Ermin Drugovac – član, a za MZ Hrenovica: Aldin Fidahić – predsjednik, Elizana Sipović – član i Armin Sipović – član. Uslijedilo je negodovanje od strane kluba vijećnika NiP, BH demokrati i A-SDA, no ova odluka je usvojena sa 6 glasova za i 5 protiv.

Odluka o ustupanju na upravljanje „Vodovodnog sistema Prača“, dobila je podršku 7 vijećnika dok su 4 vijećnika bila protiv.

Na sjednici su između ostalog usvojeni i Izvještaji o radu općinskih službi za proteklu godinu. Vijeće je jednoglasno usvojilo Zaključak o davanju saglasnosti na prijenos signala „Moja TV“.

Na protekloj sjednici vijeća, vijećnici SDP-a BiH podnijeli su dvije inicijative koje su se našle na dnevom redu, a riječ je o direktnom prijenosu sjednica Općinskog vijeća putem RTV BPK-a i Radija Prača. Ove dvije Inicijative nisu dobile potrebnu većinu za njihovu realizaciju. Predsjedavajući Općinskog vijeća Senad Mutapčić (SDA) je predložio da se vijećnicima koji se žele obratiti javnosti putem medija, nakon svake održane sjednice obezbjediti  medijski prostor u okviru programa Radija Prača kako bi  i na taj način informisali građane o radu  ovog zakonodavnog tijela i toku sjednice.

Rad vijeća obilježilo je i nekoliko inicijativa i pitanja vijećnika.

Nedžad Drugovac (SDA) podnio je inicijativu da se putem općinske službe uputi dopis Elektrodistribuciji Goražde kako bi se isporuka električne energije ovoj općini poboljšala, jer u posljednje vrijeme stalni ispadi na elektroenergetskoj mreži stvaraju velike probleme stnovnicima ove općine.

Mirnes Ćutuk (SDP BIH) zatražio je da mu se za sljedeću sjednicu dostavi izvještaj Službe za civilnu zaštitu o utrošku novčanih  sredstava, te finansijski izvještaj Udruženja mladih o utrošku sredstava iz Budžeta za prošlu godinu.

Ilmana Imširović (SDP BIH) podnijela je pismenu inicijativu kojom traži da se obezbijede stipendije studentima sa prostora općine, obzirom da ih nema puno, te zatražila da Udruženje žena za ruralni razvoj Općine Pale FBiH dostavi Izvještaj o radu i utrošku finansijskih sredstava iz Budžeta općine.

Na pitanje vijećnice Fatime Bujak (BH demokrati) koji se odnosilo na čišćenje korita rijeke Prače u ovoj godini, odgovor je dao načelnik Almin Ćutuk koji je istakao da će se korito rijeke Prače čistiti u više faza, a u zavisnosti od sredstava sa kojima općina bude raspolagala.

U smislu unapređenja zdravstvene zaštite građana, vijećnik Aljo Sprečo (Pokret Most 21) podnio je Inicijativu kojom se traži od Ministarstva zdravstva BPK i  Doma zdravlja Prača da u narednom periodu  telefonskim putem  dogovoraju termine za specijalističke tretmane u KB Goražde kako bi se stanovništvo poštedilo putovanja prema centru kantona, što je veoma veliki problem naročito u vrijeme pandemije i pooštrenih higijensko-epidemioloških mjera.

Sjednica je privedena kraju u 15:00 h.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *