Sekretar

SEKRETAR OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PALE FBIH

Mujo Čamdžić – dipl.pravnik
Kontakt: mujo_camdzic@hotmail.com
Telefon: 038/799-030

Sekretar Vijeća obezbjeđuje pripremu i organizaciju sjednica Vijeća i njegovih tijela, brine se o zakonitosti akata Vijeća, te vrši druge poslove koje mu povjeri Vijeće.

 Sekretar Vijeća je naredbodavac u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja Vijeća.