SLUŽBA ZA PRIVREDU, BUDŽET, FINANSIJE, BORAČKO- INVALIDSKU I SOCIJALNU ZAŠTITU, OPĆU UPRAVU I MATIČNU EVIDENCIJU

Pomoćnik općinskog načelnika:

Hamdo Selimbegović

Kontakt:

Tel: +387 38 799 100

U Općinskoj službi za privredu, budžet, finansije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu I matičnu evidenciju obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

 

 • praćenje stanja i provođenje utvrđene politike, obezbjeđivanje izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti privrede, finansija, boračko – invalidske i socijalne zaštite, opće uprave, poljoprivrede i vodoprivrede, te ostalih djelatnosti iz nadležnosti organizacionih jedinica općinskog organa uprave koji se odnose na opću upravu, kao i druge nadležnosti utvrđene zakonom koje su u nadležnosti Službe,
 • učestvovanje u poslovima razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, naročito u obezbjeđivanju usklađenosti razvojnog i budžetskog planiranja,
 • učestvovanje u izradi, provođenju, izvještavanju i evaluaciji Strategije razvoja Općine, izradi i provođenju akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Općine,
 • učestvovanje u izradi i provođenju trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu općinskog organa uprave,
 • izrada trogodišnjeg plana rada, godišnjeg plana rada i godišnjeg izvještaja o radu Službe,
 • učestvovanje u razradi i implementaciji strateških projekata, iz nadležnosti Službe, identifikovanih u Strategiji razvoja Općine i drugih projekata iz implementacionih dokumenata općinskog organa uprave,
 • pružanje podrške potencijalnim investitorima i postojećim privrednicima u cilju poboljšanja uslova za poslovanje, te otvaranju mogućnosti za nova ulaganja,
 • pružanje informacija o raspoloživim programima podrške i podsticajima, saradnja sa privatnim, javnim i nevladinim sektorom, koordiniranje njihovih aktivnosti i podsticanje javno – privatnog partnerstva,
 • promoviranje općine Pale kao povoljnog mjesta za ulaganje, poslovanje i život,
 • vršenje nadzora nad radom javnih ustanova, javnih i drugih preduzeća, čiji je osnivač ili suosnivač Općina u skladu sa zakonom i izvještavanje Općinskog načelnika i Općinsko vijeće,
 • promoviranje programa i projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, staranje o obezbjeđivanju sredstava za njihovu realizaciju animiranjem potencijalnih investitora i na drugi način,
 • vršenje poslova praćenja kretanja u oblastima iz nadležnosti Službe,
 • vođenje brige o razvoju turističkih resursa Općine,
 • izrađivanje prijedloga planova, praćenja stanja i vođenje registara i potrebne dokumentacije iz oblasti privrede i poljoprivrede, te praćenje realizacije istih,
 • praćenje stanja i vođenje registara u oblasti samostalnog obavljanja privrednih i poljoprivrednih djelatnosti,
 • predlaganje donošenja novih propisa iz svoje oblasti i praćenje njihovog provođenja,
 • zaprimanje, kompletiranje i obrađivanje svih zahtjeva za obavljanje privrednom djelatnošću,
 • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi evidencija iz oblasti u nadležnosti Službe,
 • učestvovanje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala u oblastima iz nadležnosti Službe (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i slično),
 • praćenje stanja u oblasti zdravstva, demobilisanih boraca, izbjeglih i raseljenih lica i socijalne zaštite,
 • rješavanje u prvostepenom upravnom postupku u oblastima u nadležnosti Službe,
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa budžeta i drugih normativnih akata vezanih za budžet i izvršenje budžeta,
 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala o izvršavanju budžeta, za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i druge nadležne organe,
 • izrada odluka, zaključaka i naredbi vezanih za isplatu ili preraspodjelu budžetskih sredstava za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i općinske službe,
 • plaćanje i prenos sredstava sa transakcijskog računa i ažurno evidentiranje svih budžetskih transakcija u okviru prihoda i izdataka,
 • knjiženje svih finansijskih dokumenata, te vođenje i drugih evidencija iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
 • arhiviranje po hronologiji i čuvanje računovodstvene dokumentacije,
 • sistematično i ažurno evidentiranje svih budžetskih transakcija u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama,
 • knjiženje svih finansijskih dokumenata u glavnoj i pomoćnim knjigama, te vođenje i drugih evidencija iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
 • popunjavanje obrazaca periodičnih i godišnjih obračuna i pripremanje podataka za izradu budžeta,
 • izrada tabelarnih izvještaja i informacija za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika i za državne organe viših nivoa vlasti,
 • vršenje obračuna plaća i ostalih primanja, vršenje obračuna obustava, poreza i doprinosa i obavljanje poslova fakturisanja i likvidature,
 • vršenje računovodstveno – materijalnih poslova i ostalih poslova iz oblasti budžeta i van budžeta i praćenje izvršenja budžeta,
 • rješavanje u prvostepenom upravnom postupku po zahtjevima iz oblasti radnih odnosa, boračko – invalidske i socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih lica iz nadležnosti Općine,
 • vođenje evidencije građanskih stanja, matičnih knjiga vjenčanih, rođenih i umrlih,
 • izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i izvršavanje potrebnih radnji za zaključivanje braka i zaključivanje braka,
 • vršenje ovjere kopija, prepisa i potpisa i vođenje pisarnice i arhive,
 • vršenje pasivne registracije birača,
 • vršenje poslova kontrole ispravnosti, registracije, održavanja i korištenja motornih vozila,
 • vođenje poslova javnih nabavki i izrada nacrta ugovora, praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama, zaključaka i drugih akta vezanih za javne nabavke,
 • organizovanje i prijevoz putničkim motornim vozilima za službene potrebe, održavanje i servisiranje službenih vozila,
 • tekuće i investiciono održavanje zgrade Općine i instalacija, zagrijavanje, održavanje čistoće u radnim i drugim prostorima Općine i vršenje kontrole ulaska i izlaska u zgradu,
 • obavljanje portirskih poslova, zaštita objekta, imovine i lica, provjera i snimanje stanja objekata,
 • vršenje i drugih stručnih poslova iz svoje nadležnosti.

U okviru Općinske službe za privredu, budžet, finansije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i matičnu evidenciju   osniva se jedna unutrašnja organizacija – Odsjek za trezor i budžet

 U Odsjeku za budžet i trezor obavljaju se slijedeći poslovi:

 • izvršava zakone i druge propise iz oblasti budžeta i finansija,
 • vodi propisane evidencije,
 • izdaje uvjerenja,
 • vrši izradu nacrta i prijedloga budžeta, opšteg bilansa sredstava,
 • učestvovanje u poslovima razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, naročito u obezbjeđivanju usklađenosti razvojnog i budžetskog planiranja,
 • prati izvršenje budžeta,
 • obavlja poslove finansijsko – materijalnog poslovanja Općine,
 • izrađuje finansijske planove i završne račune budžeta,
 • vrši obradu materijalno – finansijskih dokumenata i pripremanje istih za automatsku obradu,
 • vrši obradu ličnih primanja radnika općinskih službi,
 • obavlja poslove fakturisanja i likvidature i knjigovodstvene poslove za općinske službe,
 • vrši nadzor nad utroškom sredstava budžeta korisnika,
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti,
 • analizira postojeće izvore budžetskih prihoda i
 • iznalazi nove izvore istih,
 • analizira budžetske rashode i inicira promjene po tom pitanju.
Share