Služba za civilnu zaštitu

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIK
Munir Radača 

Opis poslova

 • neposredno rukovodi radom službe;
 • organizuje vršenje poslova iz nadležnosti službe, odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih službi;
 • organizuje rad iz nadležnosti službe raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova iz nadležnosti službe;
 • osigurava blagovremeno, zakonito, pravilno i kvalitetno vršenje svih poslova iz nadležnosti službe;
 • organizuje i koordinira rad na pripremanju i izradi općinskih propisa, odluka, zaključaka, informacija, nacrta budžeta, programa rada;
 • donosi odgovarajuće akte iz nadležnosti službe, a po ovlaštenju općinskog načelnika;
 • redovno upoznaje načelnika i općinsko vijeće o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti službe, predlaže poduzimanje potrebnih mjera, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti službe;
 • izvršava poslove po nalogu općinskog načelnika i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem općinskog načelnika;
 • rukovodi akcijama civilne zaštite na zaštiti i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara;
 • koordinira akcije civilne zaštite u slučaju vanrednih prilika (prirodnih i drugih nesreća);
 • vrši zadatke koordiniranja poslova deminiranja na području općine Pale-Prača;
 • kontinuirano obavještava i upozorava, te ukazuje na opasnost od mina, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera;
 • izvršava i sve druge poslove iz djelokruga rada službe po nalogu općinskog načelnika.