Služba za privredu, društvene djelatnosti, budžet, financije, boračko-invalidsko i socijalnu zaštitu i opću upravu

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
Hamdo Selimbegović
Tel: +38738799100

Opis poslova:

  • obavlja poslove rukovodnog karaktera i neposredno rukovodi radom službe;
  • organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti službe, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova;
  • osigurava blagovremeno, zakonito, pravilno i kvalitetno izvršavanje svih poslova iz nadležnosti službe;
  • izvršava poslove po nalogu općinskog načelnika, ostvaruje i osigurava saradnju sa drugim službama, organima i organizacijama;
  • organizuje i koordinira rad na pripremanju i izradi općinskih propisa iz nadležnosti službe, učestvuje u izradi nacrta budžeta, odluka, zaključaka, izvještaja, informacija i slično, prati i usklađuje rad protokolarnih poslova i odnosa sa javnošću;
  • donosi odgovarajuće akte iz nadležnosti službe, a po ovlaštenju općinskog načelnika;
  • redovno upoznaje općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju poslova iz nadležnosti službe, te predlaže preduzimanje potrebnih mjera;
  • odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih službi;
  • obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti službe;

Za svoj rad i upravljanje službom za koju je zadužen, neposredno odgovara općinskom načelniku.