SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU, INFRASTRUKTURU, RAZVOJNO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE, OKOLIŠ DRUŠTVENE, DJELATNOSTI I MJESNE ZAJEDNICE

Rukovodioc službe:

Aida Crnčalo

Kontakt:

Tel: +387 38 799 100

U Općinskoj službi za civilnu zaštitu, infrastrukturu, razvojno planiranje i upravljanje, okoliš i društvene djelatnosti i mjesne zajednice obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

 • praćenje stanja i provođenje utvrđene politike, obezbjeđenje izvršavanja zakona i drugih propisa i općih akata u oblasti civilne zaštite, razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, okoliša i društvenih djelatnosti,
 • organizovanje, priprema i provođenje zaštite i spašavanje na području Općine,
 • izrađivanje procjene ugroženosti za područje Općine i predlaganje plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
 • praćenje stanja pripreme za zaštitu i spašavanje i predlaganje mjera za unapređenje osposobljavanja i organizovanja civilne zaštite,
 • organizovanje, provođenje i praćenje provedbe obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • organizovanje općinskog operativnog centra civilne zaštite i osiguravanje njegovog rada,
 • izrada prijedloga odluka i drugih akata koje donose Općinski načelnik i Općinsko vijeće iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem,
 • iniciranje i koordiniranje poslova vezano za izradu Strategije razvoja Općine i programiranje razvoja Općine (tehnička i stručna podrška),
 • organizovanje prikupljanja i analiziranje prikupljenih podataka, sinteza i priprema informacija o trendovima razvoja u Općini,
 • praćenje realizacije Strategije razvoja Općine prema definisanim prioritetima, mjerama sa indikatorima, strateškim projektima,
 • definisanje poticajnih mehanizama za finansiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u Strategiji razvoja Općine u saradnji sa organizacionim jedinicama u Općini, te nadležnim institucijama kantona,
 • koordiniranje razrade i implementacije strateških projekata identifikovanih u Strategiji razvoja Općine i drugih projekata iz implementacionih dokumenata Općine,
 • koordiniranje procesa monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji Strategije razvoja Općine u skladu sa utvrđenim sistemom indikatora,
 • vođenje javno dostupne baze podataka za praćenje implementacije Strategije razvoja Općine,
 • praćenje javnih poziva potencijalnih investitora, donatora i nadležnih organa, za provođenje projekata kojim se doprinosi razvoju Općine, Strategiju razvoja Općine i druge strateške dokumente viših nivoa vlasti,
 • koordiniranje izrade implementacionih i drugih dokumenata općinskog organa uprave u skladu sa propisima o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH,
 • poslovi iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u procesu evropskih integracija,
 • osiguravanje javnosti rada u procesima izrade, provedbe, praćenja, izvještavanja i evaluacije Strategije razvoja Općine,
 • osiguravanje usklađenosti budžetskog planiranja i Programa javnih investicija sa razvojnim prioritetima Općine u saradnji sa Službom za privredu, finansije, socijalnu zaštitu, opću upravu, poljoprivredu i vodoprivredu, te učestvovanje u izradi Programa javnih investicija Općine,
 • učestvovanje u izradi Plana javnih nabavki Općine,
 • pripremanje sjednica Stručnog kolegija Općinskog načelnika i praćenje realizacije njegovih zaključaka i zaduženja pomoćnika Općinskog načelnika,
 • učestvovanje u pripremi i izradi budžeta Općine,
 • pripremanje propisa iz oblasti civilne zaštite i oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
 • prikupljanje podataka o minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima na području Općine i održavanje baze podataka o tome,
 • koordiniranje aktivnostima deminiranja na području Općine,
 • vođenje propisane evidencije i vršenje drugih evidencija zaštite i spašavanja u skladu s zakonom, drugim propisima i općim aktima,
 • učestvovanje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara,
 • staranje o ispravnosti materijalno – tehničkih sredstava i opreme,
 • preduzimanje i vođenje aktivnosti na gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom ili prirodnim i drugim nesrećama na teritoriji Općine Pale i na teritorijima općina koje zatraže pomoć,
 • kontrolisanje ispravnosti protiv požarnih aparata, opreme i uređaja za protiv požarnu zaštitu,
 • vođenje propisane evidencije o požarima i prirodnim i drugim nesrećama i o učestvovanju u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara,
 • provođenje poslova iz oblasti obnove i razvoja ratom razrušene infrastrukture u svojini fizičkih i pravnih lica,
 • saradnja sa humanitarnim organizacijama, ugovaranje poslova iz oblasti obnove i vršenje nadzora nad izvršenim radovima na oštećenim objektima,
 • praćenje stanja u oblasti zdravstva, kulture, sporta i mjesnih zajednica,
 • planiranje i vršenje nadzora nad izgradnjom komunalne i stambene infrastrukture,
 • koordiniranje sa mjesnim zajednicama u pogledu ljetnog i zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva,
 • obavljanje poslova zaštite okoliša, te prikupljanje, sređivanje i vršenje obrade podataka iz ove oblasti,
 • vršenje nadzora nad zaštitićenim kulturno – istorijskim spomenicima,
 • saradnja sa nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti nauke, kulture i sporta,
 • provođenje utvrđene politike, obezbjeđenje izvršavanja zakona, propisa i drugih akata iz oblasti stambene oblasti, komunalnih poslova, zaštite okoliša i pomoći za povratak izbjeglih i raseljenih lica,
 • predlaganje i preduzimanje mjera iz oblasti društvenih djelatnosti,
 • vršenje nadzora nad radom udruženja osnovanih na području Općine,
 • vršenje i drugih poslova koje se stave u nadležnost Službe.

Obavještenja za javnost

Općinsko vijeće donijelo konačnu Odluku o stipendijama

Rang lista stipendista za 2022./2023. školsku/akademsku godinu općine Pale

Javni poziv za dostavljanje prijava SELLS

Direktni poziv za projektne partnerske mjesne zajednice

INFORMACIJA ZA GRAĐANE

Share