TURIZAM

Na području općine postoje prirodne, historijske i kulturne pretpostavke za razvoj turističe djelatnosti. Zbog proteklih ratnih dešavanja, nedovoljnog ulaganja, nedostatka interesa i neorganizovanosti u ovoj oblasti, te pretpostavke se uopšte ili sasvim malo koriste.

Nosilac ugostiteljske, a sa njom povezane i turističke aktivnosti je firma “Bijela Voda” d.o.o. Prača, koja ima kvalitetne smještajne kapacitete hotel, restoran, salon i kuhinju sa specijalitetima ovog kraja. Lokacija posjeduje i skijalište, a u sastavu je i punionica vode za piće Bijela Voda.

Bogato kulturno-historijsko naslijeđe ovog područja upotpunjuje njegovu turističku kartu na kojoj se posebno ističe : Semiz Ali-pašina džamija i Turbe u Prači, Stari grad Pavlovac, nalazište stećaka, izvorišta zdrave vode, šumsko bogadstvo, lovišta i ribolovišta, ljekovito bilje i čist vazduh.
Zahvaljujući povoljnoj klimi, šumskim predjelima, vodotocima, bogatoj flori i fauni, područje općine Pale FBiH je izuzetno povoljno za razvoj lovnog, ribolovnog i rekreativnog turizma.

Uz afirmisanje programa kućne radinosti, osnježivanje staza za skijalište, stimulisanja proizvodnje zdrave hrane, zaštitu domaćeg i ekološki ispravnog proizvoda, općina Pale FBiH ima velike mogućnosti za razvoj turizma i ugostiteljstva pri čemu je neophodno preuzeti značajne korake. Neophodno je poduzeti određene aktivnosti u pravcu unapređenja lovnog i seoskog turizma, kao i sportsko-rekreativnog turizma.

Turistički sadržaji sa prostora općine obuhvaćeni su i objedinjeni u kompletnoj turističkoj ponudi Turističke zajednice BPK Goražde, web sajtu “Visit Prača”, a neophodno je izraditi i turističku kartu općine Pale FBiH.