VIJEĆE

Predsjedavajući:

Mr.sc. Senad Mutapčić, dipl. ing. maš.

Kontakt:

Tel: +387 38 799 100

E-mail: ovpraca@gmail.com

Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Statuta Općine Pale:

 • donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom glasova;
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine;
 • donosi budžet Općine, godišnji izvještaj o izvršenju budžeta kao i odluku o privremenom finansiranju u skladu sa zakonom;
 • utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno ostvarivanje;
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje;
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
 • donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva u skladu sa zakonom;
 • donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
 • donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organiziranja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;
 • donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
 • donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine;
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;
 • bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća;
 • osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava njihove članove;
 • imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te daje saglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano;
 • osniva stručnu službu Općinskog vijeća;
 • osniva preduzeća i ustanove i druga pravna lica za obavljanje komunalnih, društvenih, privrednih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom;
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa Statutom;
 • razmatra godišnji izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima Općinskog načelnika;
 • pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika;
 • ocjenjuje rad ustanova i kvalitete usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava finansijska sredstava za  unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama       stanovništva i  mogućnostima Općine;
 • donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;
 • analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim organima;
 • utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike u skladu sa zakonom;
 • donosi Poslovnik o svome radu;
 • donosi plan odbrane Općine i svoj plan odbrane;
 • utvrđuje koeficijente za obračun plaća za: Općinskog načelnika, Predsjedavajućem Općinskog vijeća, državne službenike i namještenike u Općinskom organu državne službe i Stručnoj službi Općinskog vijeća, općinskog pravobranioca i zamjenika općinskog pravobranioca i državne službenike i namještenike u Općinskom pravobranilaštvu;
 • te obavljanja i druge poslove utvrđene zakonom.

Općinski vijećnik je predstavnik svih građana Općine u vijeću sa mandatom, pravima i obavezama utvrđenim Ustavom, Izbornim zakonom BiH i Statutom Općine.
U ostvarivanju svoji prava i dužnosti vijećnik ima pravo:

 • da prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela čiji je član, te da učestvuje u njihovom radu i odlučivanju,
 • da podnosi nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća, kao i inicijative za donošenje i izmjene Općinskih propisa i općih akata,
 • da pokreće raspravu o provođenju utvrđene politike Općinskog vijeća i daje inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća, te daje prijedloge za unaprjeđenije rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • da postavlja vijećnička pitanja, i podnosi inicijative koje se odnose na rad Općinskog načelnika i Općinskim službama u izvršavanju Zakona, drugih propisa i općih akata Općinskog vijeća, kao i na rad Institucija koje imaju javna ovlaštenja,
 • da predlaže raspravu o pitanjima koja se odnose na rad Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela, Općinskog načelnika i Općinskih službi, kao i na rad Institucija koje imaju javna ovlaštenja,
 • da, u svom radu i obavljanju dužnosti, koristi uslugu i pomoć od sekretara Općinskog vijeća i Općinskih službi,
 • da sudjeluje u obavještavanju građana i njihovih organizacija i zajednica o pitanjima o kojima se odlučuje u Općinskom vijeću, putem zborova građana, odnosno drugih skupova na koje je pozvan ili na koje ga uputi Općinsko vijeće,
 • da izvršava i druge zadatke koje mu, u okviru svog djelokruga, povjeri Općinsko vijeće ili radno tijelo čiji je član.

Stalna radna tijela:

Za pripremanje i razmatranje materijala iz svoje nadležnosti koji su u prijedlogu dnevnog reda zakazane sjednice Općinskog vijeća i za stručnu obradu, praćenje i proučavanje drugih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća, shodno Zakonu i Statutu obrazuju se stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća.

Stalna radna tijela daju mišljenja i donose Zaključke u vezi razmatranja materijala koji su tema dnevnog reda sjednice i daju prijedloge za rješavanje određenih problema iz svoje nadležnosti. Općinsko vijeće Pale FBiH ima sljedeća stalna radna tijela:

 • Komisija za izbor i imenovanje, predstavke i pritužbe,
 • Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama,
 • Komisija za odlikovanja i priznanja,
 • Komisija za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca,
 • Komisija za Statut i propise i mandatsko-imunitetska pitanja,
 • Komisija za budžet,
 • Komisija za jednakopravnost spolova,
 • Etička Komisija časti.

Nadležnosti stalnih radnih tijela definisane su Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Obavještenja za javnost

Općinsko vijeće donijelo konačnu Odluku o stipendijama

Održana 28. redovna sjednica općinskog vijeća Pale

Zakazan termin održavanja 28. redovne sjednice općinskog vijeća Pale

Rang lista stipendista za 2022./2023. školsku/akademsku godinu općine Pale

Održana 27. sjednica općinskog vijeća Pale

Share