Zanatstvo i trgovina

Trgovinom, kao osnovnom djelatnošću, na području općine Pale FBiH bavi se 3 subjekta. Većina subjekata i zaposlenih radnika u njima bavi se trgovinom na malo.

Struktura prodajnih objekata većinom se može svesti na prodaju prehrambenih i tekstilnih proizvoda, proizvoda za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvu, sa malim brojem objekata specijalizovanih za proizvode određene namjene.

Teritorijalna pokrivenost općine prodajnom mrežom je nepovoljna, jer se od ukupng broja prodajnih objakata mali broj nalazi van gradskog područja.