Zdravstvena zaštita stanovnika

Dom zdravlja Prača je jedna od organizacionih jedinica Javnih ustanova na području BPK Goražde i kao takva pruža primarnu i dio sekundarne zdravstvene zaštite (specijalističko-konsultativne) za stanovništvo općine Pale FBiH. Zdravstvena zaštita se pruža na dva lokaliteta i sa slijedećim službama:

Lokalitet  

Službe

Centralni objekat

– opća primarna zdravstvena zaštita
– primarna zdravstvena zaštita
– porodična medicina
– zdravstvena zaštita predškolske djece
– zdravstvena zaštita školeske djece i omladine
– pneumofiziološka zdravstvena zaštita
– stomatološka zdravstvena zaštita
– labaratorijska dijagnostika
– specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita
– internistička opća služba

Područna ambulanta Hrenovica

– opća primarna zdravstvena zaštita-porodična  medicina

U Domu zdravlja Prača ukupno je zaposleno 11 osoba. Od toga, 8 zdravstvenih radnika ( 2 doktora medicine, 1 doktor stomatologije, 4 zdravstvena tehničara), 1 laborant i 3 osobe nemedicinskog kadra.

Prema podacima o najčešćim oboljenjima, broju oboljelih od određenih bolesti nema značajnih odstupanja. Kao i prethodnih godina, respiratorna oboljenja su vodeća oboljenja u svim dobnim skupinama. U mlađim dobnim skupinama najzastupljenije su akutne infekcije gornjih respiratornih puteva, kod starijih povišen krvin pritisak i druga srčana oboljenja, te šećerna bolest.

Rad Doma zdravlja je organizovan na način da doktor radi svaki dan u terminu 8,00 do 16,00 sati. Vrijeme od 16,00 do 8,00 narednog dana se pokriva dežurstvom tehničara i vozača sa vozilom hitne pomoći. Ovdje je izražen problem nedostatka sredstava za angažovanje ljekara za rad u drugoj smjeni za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite. Zbog toga se mnogi pacijenti transportuju u popodnevnim i večernjim satima u Kantonalnu bolnicu Goražde ili KCU Sarajevo.

Kao i ranijih godina, u proteklom periodu se radilo na stvaranju uslova za pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite stanovništva kroz edukaciju kadra, obezbjeđenjem potrebnih sredstava za rad i stvaranjem boljih uslova na radnom mjestu. Provođenje usavršavanja i reorganizacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koncipiranoj na principima porodične medicine se radi u kontinuitetu.
Povremeni rad pedijatrijske službe je značajan napredak u unaprijeđenju zdravstvene zaštite najmlađih stanovnika općine. Pomak je učinjen i u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti cjelodnevnim radom Stomatološke službe u Centralnom objektu. Ustupljen je također i prostor za zdravstvenu zaštitu žena i meterinstva, odnosno pružanje zdravstvene zaštite i toj populaciji.

Također, treba nastaviti sa procesima edukacije i profesionalnog usavršavanja zaposlenika u svim oblastima djelovanja. Dom zdravlja Prača najvećim dijelom je pratio i nastojao da ispuni potrebe stanovništva za zdravstvenom zaštitom.

Higijensko-epidemiloško stanje na području općine Pale FBiH u 2016. godini
Analizom Programa obaveznih imunizacija djece od 0 do 18 godina starosti koji se provodi za predškolsku i školsku djecu Dom zdravlja Prača može zaključiti da se program imunizacije dobro provodi.

Analizom prijevljenih zaraznih bolesti konstatirano je da nijedna zarazna bolest nije bila u epidemijskom obliku.

Sanitarno-higijenske prilike su zadovoljavajuće, redovno se obavlja dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija.

Na osnovu navedenog, može se zaključiti da je epidemiološka situacija u općini zadovoljavajuća, s tim da se i dalje trebaju prevenirati zarazne bolesti protiv koji ne postoji imunizacija svim protuepidemijskim mjerama, a što se tiče preventabilnih bolesti dovesti procenat imunizacije iznad 90%.